Planowana nowelizacja tzw. ustawy o zatorach p艂atniczych

Do konsultacji spo艂ecznych trafi艂 projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia艂aniu nadmiernym op贸藕nieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie przepis贸w i uproszczenie obowi膮zku sprawozdawczego oraz popraw臋 efektywno艣ci post臋powania w sprawie nadmiernego op贸藕niania ze spe艂nianiem 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych. Projekt zak艂ada szereg uproszcze艅 - co dok艂adnie si臋 zmieni?

Uproszczenie obowi膮zku sprawozdawczego o praktykach p艂atniczych

Projekt zak艂ada wy艂膮czenie ze sprawozda艅 艣wiadcze艅 przedawnionych oraz 艣wiadcze艅 pomi臋dzy sp贸艂kami w ramach jednej grupy kapita艂owej.

Z obowi膮zku sprawozdawczego zwolnione zostan膮 sp贸艂ki, wchodz膮ce w sk艂ad podatkowych grup kapita艂owych. Sam termin na z艂o偶enie sprawozdania zostanie wyd艂u偶ony z 31 stycznia na 30 kwietnia.

Doprecyzowanie i uregulowanie kwestii dotycz膮cych obowi膮zku sprawozdawczego o praktykach p艂atniczych

Wed艂ug projektu w przypadku sp贸艂ek komandytowych obowi膮zek sprawozdawczy za sp贸艂k臋 spoczywa na komplementariuszu, prowadz膮cym sprawy sp贸艂ki.

Nowelizacja zak艂ada uregulowanie kwestii sk艂adania korekty sprawozdania, polegaj膮cej na wskazaniu wprost w przepisie, 偶e w przypadku, gdy ujawniono b艂臋dy maj膮ce istotny wp艂yw na og贸lny obraz praktyk p艂atniczych podmiotu, sprawozdanie mo偶na skorygowa膰. Korekty mo偶na by dokona膰 poprzez z艂o偶enie nowego sprawozdania, przy czym wymagane b臋dzie r贸wnie偶 uzasadnienie przyczyny korekty. Poprawione sprawozdanie b臋dzie mo偶na przes艂a膰 w aplikacji do sk艂adania sprawozda艅 dost臋pnej na stronie www.biznes.gov.pl.

Przepisy przewiduj膮 tak偶e wskazanie wprost w ustawie kursu walutowego, po kt贸rym nale偶y przelicza膰 艣wiadczenia spe艂nione/niespe艂nione otrzymane/nieotrzymane w walutach na potrzeby sprawozdawczo艣ci oraz post臋powania w sprawie nadmiernych op贸藕nie艅, a tak偶e dookre艣lenie z jak膮 dok艂adno艣ci膮 nale偶y wykazywa膰 warto艣膰 艣wiadcze艅 i udzia艂贸w 鈥 proponuje si臋 wskaza膰 wprost w ustawie, 偶e warto艣ci w sprawozdaniu podaje si臋 z dok艂adno艣ci膮 odpowiednio do 1 grosza i setnych cz臋艣ci procentu.

Nowelizacja doprecyzowuje zasady sk艂adania pe艂nomocnictwa, a tak偶e zmienia spos贸b sprawozdawania 艣wiadcze艅 spe艂nionych i otrzymanych. Zmiana polega na wykazywaniu w sprawozdaniu warto艣ci 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych otrzymanych/spe艂nionych w odniesieniu do termin贸w umownych, a gdy termin umowny b臋dzie niezgodny z ustawowym w odniesieniu do maksymalnego terminu ustawowego, zamiast w terminach liczonych od dnia wystawienia faktury.

Zmienia si臋 tak偶e spos贸b raportowania warto艣ci 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych nieotrzymanych i niespe艂nionych, kt贸re nale偶y wykazywa膰 z podaniem terminu op贸藕nienia 鈥 w ramach okre艣lonych przedzia艂贸w.

Projekt okre艣la termin publikacji sprawozda艅 w BIP 鈥 proponuje si臋, aby minister w艂a艣ciwy do spraw gospodarki publikowa艂 zbiorcze zestawienie sprawozda艅 corocznie w terminie do 31 lipca.

Poprawa efektywno艣ci post臋powania w sprawie nadmiernego op贸藕niania ze spe艂nianiem 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych i uelastycznienie modelu karania

Nowelizacja zmienia zasady karania za nadmierne op贸藕nianie si臋 ze spe艂nianiem 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych przez wprowadzenie uznaniowo艣ci Prezesa UOKiK przy wymiarze kary, wraz ze wskazaniem przes艂anek/dyrektyw wymiaru kary oraz modyfikacj臋 wzoru, wed艂ug kt贸rego b臋dzie liczona maksymalna kara za nadmierne op贸藕nienie ze spe艂nianiem 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych. Proponowana metoda obliczania kary umo偶liwi przyspieszenie i uproszczenie prowadzonych post臋powa艅. Maksymalna wysoko艣膰 wymierzanych kar nadal b臋dzie uzale偶niona od warto艣ci zator贸w.

Projekt wprowadza instytucj臋 tzw. wezwa艅 mi臋kkich (na wz贸r art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsument贸w). Prezes UOKiK, bez wszczynania post臋powania, b臋dzie m贸g艂 wyst膮pi膰 do przedsi臋biorcy w sprawach z zakresu nadmiernego op贸藕niania si臋 ze spe艂nianiem 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych. Celem jest przede wszystkim prewencja, kszta艂towanie 艣wiadomo艣ci oraz mo偶liwo艣膰 zmiany praktyki przedsi臋biorcy bez konieczno艣ci wszcz臋cia post臋powania, co umo偶liwia szybsze podejmowanie dzia艂a艅 przez Prezesa UOKIK.

Dodatkowo, projekt wy艂膮cza op贸藕nienia w ramach grup kapita艂owych z zakresu post臋powa艅 w sprawie nadmiernych op贸藕nie艅 i wprowadza zasady przewalutowania 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych wyra偶onych w walutach obcych.

O艣wiadczenie o statusie

Projekt nak艂ada obowi膮zek sk艂adania o艣wiadczenia o swoim statusie na wszystkich du偶ych przedsi臋biorc贸w.

Obecnie tylko duzi przedsi臋biorcy, b臋d膮cy d艂u偶nikami, maj膮 obowi膮zek sk艂adania drugiej stronie transakcji handlowej o艣wiadczenia o swoim statusie. W praktyce dochodzi do sytuacji kiedy ich duzi kontrahenci zatajaj膮 sw贸j status, 偶eby m贸c korzysta膰 z odsetek ustawowych, lub po kr贸tszym terminie - z odsetek ustawowych za op贸藕nienie w transakcjach handlowych. Ponadto proponuje si臋, aby o艣wiadczenie by艂o sk艂adane raz w danej relacji biznesowej, a aktualizacja by艂aby wymagana w przypadku zmiany statusu - zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami o艣wiadczenie sk艂ada si臋 w przypadku ka偶dej transakcji handlowej.

Niewa偶no艣膰 zastrze偶e艅 umownych

Nowelizacja wprowadza niewa偶no艣膰 zastrze偶enia umownego, zakazuj膮cego wierzycielowi zbywanie wierzytelno艣ci. Umowny zakaz cesji wierzytelno艣ci jest szczeg贸lnie dotkliwy w relacjach asymetrycznych, w kt贸rych wyst臋puje element przewagi kontraktowej.

Niemniej zaproponowane rozwi膮zanie odnosi si臋 r贸wnie偶 do transakcji symetrycznych. Nie ma bowiem uzasadnienia, aby podmiot, kt贸ry nie wywi膮zuje si臋 ze swojego podstawowego obowi膮zku umownego, kt贸rym jest regulowanie 艣wiadczenia pieni臋偶nego w terminie, m贸g艂 jednocze艣nie powo艂ywa膰 si臋 na zastrze偶enie umowne o niedopuszczalno艣ci cesji.

Jednocze艣nie ze wzgl臋du na szczeg贸ln膮 sytuacj臋 podmiot贸w publicznych b臋d膮cych podmiotami leczniczymi, zaproponowano wy艂膮czenie z projektowanej regulacji transakcji handlowych, w kt贸rych podmioty te wyst臋puj膮 w roli d艂u偶nik贸w.

O oczekiwanych i projektowanych zmianach tzw. ustawy o zatorach p艂atniczych pisali艣my ju偶 na blogu kilkukrotnie. Zach臋camy do lektury wpis贸w 鈥Ustawa o zatorach p艂atniczych w pigu艂ce鈥 oraz 鈥Sprawozdanie o stosowanych terminach zap艂aty w transakcjach handlowych鈥.

Komentarz

Proponowane zmiany zmierzaj膮 w dobrym kierunku 鈥 szczeg贸lnie na uwag臋 zas艂uguj膮 鈥瀖i臋kkie wezwania鈥, kt贸re maj膮 charakter prewencyjny.

Nie wszystkie postulowane zmiany zosta艂y uwzgl臋dnione. Niestety, projektodawca nie uwzgl臋dni艂 postulowanej zmiany wy艂膮czenia z regulacji transakcji symetrycznych pomi臋dzy du偶ymi podmiotami. W projekcie zaproponowano r贸wnie偶 wy艂a台czenie z obowia台zku sprawozdawczego s虂wiadczen虂 wynikaja台cych z transakcji handlowych, pomie台dzy podmiotami nalez虈a台cymi do tej samej grupy kapita艂owej. Projektodawca uzna艂, z虈e opo虂z虂nienia w spe艂nianiu s虂wiadczen虂 pienie台z虈nych, generowane pomie台dzy podmiotami dzia艂aja台cymi w ramach jednej grupy kapita艂owej, nie maja台 wp艂ywu na zewne台trzny rynek, ani na dzia艂aja台ce na nim podmioty - a w konsekwencji, nie przyczyniaja台 sie台 one do powstawania zatoro虂w p艂atniczych. To ostatnie mo偶e by膰 co najmniej dyskusyjne.

kompas 01

Czy zainteresowa艂 Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: