Prawo żywnościowe to niezwykle obszerna, skomplikowana i stale rozwijająca się gałąź prawa. To właśnie prawo żywnościowe reguluje całość spraw związanych z  produkcją i obrotem produktami rolno-spożywczymi – a więc wszystko to, co interesuje producentów, sprzedawców i konsumentów.

Kancelaria FAIRLEGAL skutecznie doradza w zakresie prawa żywnościowego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo środków spożywczych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

W ramach specjalizacji Prawa Żywnościowego, zakres naszego doradztwa obejmuje m.in. poniższe działania:

Znakowanie i etykietowanie produktów spożywczych

Zapewniamy wsparcie w procesie tworzenia treści do nowo opracowywanych etykiet, opakowań produktów żywnościowych, jak i weryfikujemy już istniejące oznakowanie środków spożywczych pod kątem spełniania wymagań prawa polskiego i europejskiego.

Analizujemy dopuszczalność znakowania piktogramami, obrazami określającymi smak produktów lub wskazującymi na inne właściwości substancji czynnej. Szacujemy ryzyka związane z umieszczeniem poszczególnych informacji oraz znaków na produktach.

Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne

Opracowujemy bądź weryfikujemy stosowne oświadczenia żywieniowe i zdrowotne pod kątem dopuszczalności, zgodności z obowiązującymi przepisami, a także prawidłowości ich zastosowania.

Prezentacja i reklama żywności

Oceniamy zgodność reklamy produktów spożywczych oraz tekstów i przekazów marketingowych z obowiązującym prawem.

Wspieramy w tworzeniu komunikacji marketingowej m.in. na etykietach, stronach internetowych,  w reklamach telewizyjnych i mediach społecznościowych.

Opracowujemy zasady współpracy z influencerami, z agencjami reklamowymi, zasady lokowania produktu.

Doradzamy w zakresie koncepcji, założeń i mechanizmów różnego rodzaju kampanii promocyjnych.

Sporządzamy i opiniujemy polityki marketingowe, rabatowe, regulaminy programów lojalnościowych i konkursów.

Reprezentujemy klientów w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie niezgodności reklamy z prawem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Etyki Reklamy.

Produkcja i wprowadzanie żywności do obrotu oraz wycofanie żywności z rynku

Pomagamy w procedurze wprowadzania do obrotu środków spożywczych, suplementów diety, żywności funkcjonalnej, w tym produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Udzielamy wszelkiej prawnej pomocy w przygotowaniu dokumentów, które muszą zostać przekazane do odpowiednich organów przed wprowadzeniem produktu do obrotu.

Służymy także wsparciem przy procesie wycofania produktu z rynku.

Suplementy diety

Doradzamy przy wprowadzania do obrotu suplementów diety.

Przygotowujemy i składamy powiadomienia do Głównego Inspektora Sanitarnego o zamiarze wprowadzenia bądź wprowadzeniu do obrotu suplementu diety. Pomagamy w klasyfikacji produktów do grupy suplementów diety.

Analizujemy skład jakościowo-ilościowy produktów, a także etykiety i reklamę.

Kwalifikacja prawna produktów żywnościowych (tzw. produktów granicznych)

Wskazujemy właściwe kategorie produktów:

 • żywność ogólnego spożycia;
 • suplement diety;
 • żywność specjalnego medycznego przeznaczenia (Food for Special Medical Purpose, FSMP);
 • żywność wzbogacana.

Dokonujemy również weryfikacji poprawności kwalifikacji prawnej produktu.

 Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością (FCM)

Pomagamy określić warunki jakie muszą spełniać opakowania przeznczone do kontaktu z żywnością, opracowujemy deklaracje zgodności.

Umowy z dostawcami i odbiorcami środków spożywczych

Analizujemy i tworzymy umowy oraz ogólne warunki umów związane z kontraktacją, produkcją, wytwarzaniem i dystrybucją środków spożywczych, produktów rolno-spożywczych, karmy dla zwierząt i pasz. W szczególności weryfikujemy ryzyka prawne i stosowane w umowach praktyki handlowe.

Audyty z zakresu przestrzegania prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie

Realizujemy audyty, których celem jest weryfikacja prawidłowości stosowania przepisów prawa żywnościowego.

Oceniamy wpływ nowych, jak i planowanych przepisów prawnych na produkty żywnościowe i samą firmę.

Szacujemy ryzyka i określamy zakres koniecznych działań. 

Tworzymy i weryfikujemy procedury wewnętrzne.

Pomagamy przy wdrażaniu praktyk zapewniających pełną zgodność z prawem prowadzonej działalności (compliance).

Urzędowa kontrola produktów

Oferujemy wsparcie w przygotowaniu się do urzędowych kontroli produktów żywnościowych, jak i w toku samej kontroli, tak aby maksymalnie ograniczyć ich ewentualne negatywne skutki.

Przygotowujemy firmy i pracowników do przesłuchań i innych czynności organów kontrolnych.

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu tworzymy skuteczne strategie postępowań kontrolnych i odwoławczych.

Przygotowujemy odpowiedzi na zastrzeżenia pokontrolne organów, jak i skargi na decyzje organów do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Inspekcję Handlową, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych (IJHARS), Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcję Weterynaryjną, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przez inne organy urzędowej kontroli żywności.

Ochrona konkurencji

Reprezentujemy klientów w postępowaniach spornych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, a także w postępowaniach wszczętych przez Prezesa UOKIK w sprawach nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej.

Służymy wsparciem także w mediacjach w sytuacjach konfliktowych.

Przeprowadzamy audyty zgodności działań z prawem zwalczania nieuczciwej konkurencji. Opiniujemy i analizujemy kwestie podwójnych standardów jakości produktów (dual quality).

Postępowania reklamacyjne oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych

Reprezentujemy klientów w postępowaniach reklamacyjnych. Wspieramy w sytuacjach kryzysowych np. weryfikujemy poprawność zgłoszenia do Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF). 

 

Wybrane przykłady doświadczeń praktycznych Kancelarii w zakresie prawa żywnościowego i regulacyjnego:

 • reprezentacja klienta w postępowaniu ze skargi do Rady Reklamy dotyczącej produktu spożywczego wzbogaconego kofeiną;
 • reprezentacja klienta w skardze do Rady Reklamy dotyczącej produktu dietetycznego spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego
 • reprezentacja wiodącego producenta wyrobów zielarskich przed organami inspekcji sanitarnej w zakresie nieprawidłowości znakowania surowców zielarskich;
 • reprezentacja klienta przed organami inspekcji sanitarnej w zakresie nieprawidłowości znakowania produktu o obniżonej zawartości cukru;
 • reprezentacja wiodącego producenta wyrobów klienta przed organami inspekcji sanitarnej w zakresie nieprawidłowości znakowania produktu zawierającego mleko roślinne;
 • reprezentacja klientów przed sądem w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji, polegających na naśladownictwie opakowań produktów;
 • reprezentacja klienta przed organami inspekcji sanitarnej i farmaceutycznej w zakresie zarzutów karnych związanych z błędną kwalifikacją produktów spożywczych, zielarskich i leków;
 • analiza dopuszczalności stosowania oświadczeń zdrowotnych dla suplementu diety wspierającego poprawę nastroju;
 • analiza dopuszczalności oświadczeń zdrowotnych dla produktów zawierających THC i CBD (kannabinoidy);
 • całościowa analiza dopuszczalności wprowadzenia do obrotu produktów spożywczych zawierających adaptogeny;
 • audyty witryn sklepów internetowych, oferujących w sprzedaży suplementy diety, żywność funkcjonalną, produkty spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • analiza dopuszczalności wprowadzenia do obrotu żelu do dezynfekcji rąk jako produktu kosmetycznego;
 • wparcie szeregu klientów w toku wycofywania produktów z rynku;
 • opracowanie i wprowadzenie u szeregu klientów procedur rozpatrywania reklamacji konsumenckich, obecności w mediach społecznościowych, zasad współpracy z influencerami, współpracy z agencjami reklamowymi i lokowania produktu;
 • ocena zasadności krytyki w mediach społecznościowych pod względem potencjalnych zarzutów pomówienia.

kompas 01

Czy poszukujesz wsparcia w zakresie tej specjalizacji?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: