System compliance staje si臋 konieczno艣ci膮 w ka偶dej firmie, kt贸rej zale偶y na wiarygodno艣ci wobec partner贸w biznesowych..

Pomagamy przedsi臋biorcom we wprowadzeniu system贸w compliance, kt贸re u艂atwiaj膮 poruszanie si臋 w skomplikowanej i dynamicznej rzeczywisto艣ci biznesowej oraz prawnej. Nasze wsparcie koncentruje si臋 na efektywnym doradztwie w celu zapewnienia zgodno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci z przepisami prawa, regulacjami wewn臋trznymi oraz normami etycznymi i przyj臋tymi standardami post臋powania. Doradzamy w zakresie zarz膮dzania ryzykiem i jak w najlepszym dopasowaniu struktury, proces贸w biznesowych i profilu organizacji. Wskazujemy z jednej strony jak ograniczy膰 ryzyka sankcji prawnych, strat finansowych, utraty reputacji, zabezpieczy膰 ci膮g艂o艣膰 prowadzonej dzia艂alno艣ci, a z drugiej pomagamy wzmocni膰 konkurencyjno艣膰 i pozycj臋 rynkow膮 przedsi臋biorstw.

Pomagamy w tworzeniu sp贸jnych system贸w compliance, uwzgl臋dniaj膮cych indywidualne oczekiwania Klienta oraz specyfik臋 okre艣lonej bran偶y.

Zakres naszego doradztwa w ramach specjalizacji Compliance obejmuje:

Audyt i analiz臋 ryzyka

Audyt jest jednym z najwa偶niejszych element贸w wdro偶enia systemu compliance, pozwala oceni膰 kondycj臋 organizacji w zakresie uwarunkowa艅 regulacyjnych oraz zidentyfikowa膰 wszelkie obszary ryzyka. Ryzyko jest nieod艂膮cznym elementem prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej. Podejmuj膮c decyzje biznesowe organizacja powinna mie膰 艣wiadomo艣膰 ryzyka, jakie jest zwi膮zane z dan膮 decyzj膮.

W ramach us艂ug audytowych skupiamy si臋 przede wszystkim na:

 • ustaleniu cel贸w projektu oraz kluczowych warto艣ciach i uwarunkowaniach danej organizacji;
 • wnikliwej ocenie skuteczno艣ci dzia艂ania istniej膮cych program贸w compliance;
 • audycie istniej膮cych w sp贸艂ce procedur, uchwa艂, regulamin贸w itp.;
 • identyfikacji oraz oszacowaniu ryzyk zwi膮zanych ze zgodno艣ci膮;
 • identyfikacji przest臋pstw, kt贸re mog膮 zosta膰 pope艂nione w zwi膮zku z dzia艂alno艣ci膮 przedsi臋biorstwa.

Rezultatem audytu prawnego dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa jest szczeg贸艂owy raport, kt贸ry zawiera opis stanu faktycznego, jego ocen臋 w zakresie zgodno艣ci z prawem oraz zalecenia i wskaz贸wki co do 艣rodk贸w zaradczych, jakie nale偶y podj膮膰, aby w przysz艂o艣ci wyeliminowa膰 lub ograniczy膰 mo偶liwo艣膰 zaistnienia okre艣lonych nieprawid艂owo艣ci.

Wdro偶enie systemu compliance

W zale偶no艣ci od potrzeb, prowadzimy wdro偶enia systemu compliance w zakresie podstawowym, jak i kompleksowym. W ka偶dym przypadku wskazujemy kluczowe aspekty compliance, zapewniaj膮c organizacji dzia艂anie zgodne z prawem oraz zasadami etyki, uwzgl臋dniaj膮c ponadto wymogi w艂a艣ciwych norm ISO.

W procedurach wskazujemy nie tylko to, kto jest odpowiedzialny w organizacji za obszar zapewnienia zgodno艣ci, ale tak偶e wskazujemy na uprawnienia takiej osoby oraz 艣cie偶ki raportowania. W ramach wdro偶enia zajmujemy si臋 m.in. stworzeniem b膮d藕 aktualizacj膮 i uzupe艂nieniem:

 • system贸w weryfikacji kontrahent贸w (dostawc贸w / klient贸w);
 • wewn臋trznych dokument贸w w zakresie etyki w biznesie (np. kodeks etyczny, procedury na wypadek konfliktu interes贸w);
 • wewn臋trznej polityki post臋powania;
 • optymalnych rozwi膮za艅 w zakresie 艂adu korporacyjnego;
 • regulacji antykorupcyjnych;
 • um贸w o zakazach konkurencji i zachowaniu poufno艣ci;
 • procedur przeciwdzia艂ania dyskryminacji;
 • procedur zg艂aszania narusze艅 przez sygnalist贸w;
 • procedur post臋powania na wypadek kontroli organ贸w 艣cigania;
 • procedur zarz膮dzania sytuacjami kryzysowymi.

Coraz cz臋艣ciej organizacje decyduj膮 si臋 r贸wnie偶 na wdro偶enie systemu informatycznego wspieraj膮cego zarz膮dzanie zgodno艣ci膮 w organizacji (CMS, Compliance Management System) lub w ograniczonym zakresie 鈥 system贸w informatycznych do zarz膮dzania zg艂oszeniami o nieprawid艂owo艣ciach (tzw. systemy whistleblowing鈥檕we, systemy sygnalist贸w). Wspieramy Klient贸w w wyborze najbardziej skutecznych narz臋dzi.

Kompleksowe szkolenia pracownik贸w

Podnoszenie 艣wiadomo艣ci pracownik贸w to jeden z najwa偶niejszych element贸w skutecznego wdro偶enia systemu compliance. Oferowane przez nas szkolenia s膮 praktyczne i opieraj膮 si臋 na analizie konkretnych przypadk贸w. W zale偶no艣ci od potrzeb oferujemy zar贸wno kr贸tkie szkolenia eksperckie, jak i kompleksowe szkolenia dopasowane do potrzeb organizacji.

W ramach szkole艅 oferujemy m.in.:

 • szkolenia i warsztaty dedykowane dla danych grup pracownik贸w (np. zakupy, sprzeda偶, dzia艂 prawny);
 • szkolenia dla zarz膮du i wy偶szej kary mened偶erskiej;
 • szkolenia z zakresu prowadzenia wewn臋trznych post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych;
 • warsztaty po艣wi臋cone wybranym zagadnieniom compliance (np. weryfikacja kontrahent贸w, przeciwdzia艂anie dyskryminacji);
 • opracowanie planu szkole艅, dostosowanych do potrzeb organizacji.

Bie偶膮ce wsparcie dzia艂贸w compliance

Dobrze wdro偶ony system compliance wymaga regularnych przegl膮d贸w i audyt贸w, a tak偶e aktualizacji z uwag na zmiany w prawie. Cz臋stotliwo艣膰 testowania jest uzale偶niona od skali i przedmiotu dzia艂alno艣ci firmy i powinna by膰 uwzgl臋dniona w cyklu systemu compliance.

W ramach naszych us艂ug doradczych oferujemy bie偶膮ce wsparcia w obszarze compliance. Reprezentujemy tak偶e Klient贸w w post臋powaniach przez organami 艣cigania, organami administracji publicznej, w post臋powaniach karnych oraz cywilnych. Doradzamy w toku kontroli wykonywanych przez organy kontrolne (tzw. dawn raids).

Outsourcing roli Compliance Officera

Outsourcing roli Compliance OfficeraSzef Zarz膮dzania Zgodno艣ci膮 (Compliance Officer) powinien znale藕膰 si臋 w ka偶de strukturze organizacji. Je偶eli organizacja nie ma jeszcze Compliace Officera lub nie planuje takiej roli w swojej wewn臋trznej strukturze, w贸wczas polecamy opcj臋 outsourcingu.

W ramach outsourcingu funkcji Compliance Officera oferujemy m.in.:

 • realizacj臋 wszystkich obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przyj臋tego w organizacji modelu compliance;
 • obs艂ug臋 bie偶膮cych temat贸w w zakresie zarz膮dzania zgodno艣ci膮;
 • raportowanie do zarz膮du;
 • realizacj臋 zada艅 wynikaj膮cych z planu utrzymania zgodno艣ci.

Zg艂aszanie narusze艅 - sygnali艣ci

Kompleksowa polityka compliance wymaga r贸wnie偶 stworzenie systemu informowania o nieprawid艂owo艣ciach (whistleblowing), wraz z dedykowanymi kana艂ami anonimowego informowania oraz regulacjami dotycz膮cymi przeprowadzania 艣ledztw wewn臋trznych. Zakres naszego doradztwa w tym zakresie obejmuje m.in.:

 • opiniowanie przyj臋tych w organizacji rozwi膮za艅 dotycz膮cych zg艂aszania nieprawid艂owo艣ci;
 • tworzenie i wdra偶anie system贸w wczesnego ostrzegania (np. sygnalista, rzecznik praw pracowniczych, ombudsman, hotline) dopasowanych do potrzeb i specyfiki danego przedsi臋biorcy;
 • przyjmowanie i selekcj臋 zg艂osze艅 dotycz膮cych nieprawid艂owo艣ci;
 • wsparcie w ocenie zg艂aszanych nieprawid艂owo艣ci;
 • prowadzenie wewn臋trznych post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych (outsouring sta艂y lub wg zlecenia);
 • opracowanie planu dzia艂ania w kryzysowej sytuacji i rekomendacje w zakresie 艣rodk贸w zaradczych i naprawczych;
 • wsparcie w tworzeniu materia艂贸w na potrzeby komunikacji wewn臋trznej i zewn臋trznej;
 • wsparcie w wyborze najbardziej skutecznych system贸w informatycznych zarz膮dzaj膮cych zg艂oszeniami o nieprawid艂owo艣ciach (tzw. systemy whistleblowing鈥檕we, systemy sygnalist贸w).

W ka偶dym przypadku uwzgl臋dniamy wszystkie kluczowe aspekty systemu zg艂aszania nieprawid艂owo艣ci zapewniaj膮c Klientowi dzia艂anie w zgodzie z prawem, zasadami etyki, uwzgl臋dniaj膮c wymogi ochrony danych osobowych zgodnych z Rozporz膮dzeniem RODO oraz norm ISO:

 • ISO 37002 System Zarz膮dzania Sygnalistami
 • ISO 19011 Wytyczne dotycz膮ce audytu system贸w zarz膮dzania
 • ISO 37301 Systemy zarz膮dzania zgodno艣ci膮
 • ISO 31000 Zarz膮dzanie ryzykiem

Korzystamy z wieloletniego do艣wiadczenia naszych ekspert贸w w zakresie audytu, Compliance, prowadzenia post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych w mi臋dzynarodowych korporacjach, podmiotach M艢P oraz w jednostkach sektora publicznego, do艣wiadczenia w zarz膮dzaniu sytuacjami kryzysowymi, relacji z mediami i organami prowadz膮cymi post臋powania zewn臋trzne.  

Nasi eksperci s膮 Certyfikowanymi Oficerami Compliance (Approved Compliance Officer, ACO). Jeste艣my cz艂onkami International Compliance Association w Londynie (ICA) jako Partner Strategiczny w Polsce.

Prowadzenie post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych 

Zapewniamy:

 • Wsparcie w ocenie i klasyfikacji zg艂oszenia
 • Bezstronne i terminowe prowadzenie post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych, w tym prowadzenie przes艂ucha艅 oraz gromadzenie dowod贸w
 • Ocen臋 materia艂u dowodowego w kontek艣cie zg艂oszonych zarzut贸w
 • Rekomendacje dzia艂a艅 nast臋pczych, koryguj膮cych lub dyscyplinarnych
 • Udzielanie informacji zwrotnej sygnali艣cie na ka偶dym etapie rozpatrywania zg艂oszenia
 • Zamkni臋cie zg艂oszenia
 • Prowadzenie rejestru zg艂osze艅

Certified Internal Investigation officer (CIIO)

  Program Certified Internal Investigation Officer (CIIO) zosta艂 zaprojektowany jako niezale偶ny kurs certyfikacyjny. Program CIIO skupia si臋 na wewn臋trznych strategiach post臋powania wyja艣niaj膮cego, metodach, systemach i procesach, narz臋dziach, etyce i ograniczeniach w ustalaniu fakt贸w podczas prowadzenia post臋powa艅 wewn臋trznych.
  Uczestnicy programy CIIO poznaj膮 etapy i mechanizmy post臋powania wyja艣niaj膮cego, kt贸re cz臋sto decyduj膮 o udanym lub nieudanym post臋powaniu. W trakcie programu kandydaci dowiedz膮 si臋, z jakich technik korzysta膰 w celu prowadzenia odpowiednich i skutecznych post臋powa艅 wyja艣niaj膮cych. Prowadz膮cy przedstawi膮 rzeczywiste scenariusze, podkre艣laj膮ce aspekty etyczne i prawne oraz potencjalne konsekwencje zwi膮zane z prowadzeniem post臋powa艅 wewn臋trznych. Szkolenie ko艅czy si臋 egzaminem certyfikuj膮cym.

Wprowadzenie Systemu compliance w organizacji jest procesem, kt贸ry w efekcie przynosi wymierne korzy艣ci. Obni偶a mo偶liwo艣膰 wyst膮pienia ryzyka sankcji np. finansowych dla cz艂onk贸w organ贸w zarz膮dzaj膮cych, a tak偶e chroni przed utrat膮 reputacji. Ugruntowana kultura compliance to w perspektywie d艂ugofalowej umocnienie wizerunku przedsi臋biorstwa na rynku i podwy偶szenie jego warto艣ci. To tak偶e zysk w postaci lojalno艣ci partner贸w biznesowych i pracownik贸w, przek艂adaj膮cy si臋 na zwi臋kszon膮 sprzeda偶, a w konsekwencji na przewag臋 konkurencyjn膮.

kompas 01

Czy poszukujesz wsparcia w zakresie tej specjalizacji?

Skutecznie doradzali艣my wielu Klientom - pomo偶emy r贸wnie偶 Tobie!

Skontaktuj si臋 ju偶 teraz, aby uzyska膰 wi臋cej informacji i um贸wi膰 si臋 z prawnikiem: