Wprowadzając do obrotu artykuły rolno-spożywcze należy pamiętać o tym, że muszą one spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa żywnościowego. Dodatkowo, gdy producent zadeklarował inne określone cechy produktu np. na etykiecie (choć nie tylko), to również jego obowiązkiem jest ich spełnienie.

CZYM JEST JAKOŚĆ HANDLOWA?

Definicję jakości handlowej znajdziemy w art. 3 pkt. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

Są to określone cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego:

  • właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy;  a także
  • wymagania wynikające ze: sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

Oznacza to, że wszystkie informacje, które zostały zawarte na opakowaniu danego produktu muszą znaleźć odzwierciedlenie w rzeczywistości i nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd.

CO GROZI W PRZYPADKU WPROWADZENIA DO OBROTU ARTYKUŁU NIEODPOWIADAJĄCEGO JAKOŚCI HANDLOWEJ?

Wprowadzenie do obrotu artykuły rolno-spożywcze o nieodpowiedniej jakości handlowej może implikować szereg skutków prawnych, w tym nałożenie kar i sankcji przez organy IJHARS.

Orzekanie w sprawach o czyny zagrożone karą grzywny, o których mowa we wspomnianym przepisie, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

W JAKI SPOSÓB IJHARS WYMIERZA KARĘ?

Kontrolą jakości handlowej środków spożywczych zajmują się organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. W art. 40a Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wskazano działania, które pozwalają organom na nałożenie kary pieniężnej przez Głównego Inspektora albo Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli w drodze decyzji.

Ustalając wysokość kary, wojewódzki inspektor albo wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnia:

  • stopień szkodliwości czynu,
  • stopień zawinienia,
  • zakres naruszenia,
  • dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych,
  • wielkość jego obrotów.

Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

WYMIERZENIE KARY ZA WPROWADZENIE DO OBROTU ARTYKUŁU NIEODPOWIADAJĄCEGO JAKOŚCI HANDLOWEJ

W jednym z wyroków Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnięto kwestię wykonania zaleceń pokontrolnych i obowiązku wymierzenia kary za naruszenie obowiązków wynikających z art. 40a ust. 1 ustawy z 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W wyroku wskazano, że przepis art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy z 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stanowi, iż kara pieniężna jest stosowana w przypadkach, gdy producent wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów. Wymierzenie kary pieniężnej jest możliwe tylko wtedy, gdy zachodzi jeden z obu wskazanych w niej przypadków.

Przedmiotem sporu było skarga producenta na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej w wysokości 500,00 zł za wprowadzenie do obrotu 3 partii przetworów mlecznych o niewłaściwej jakości handlowej o nazwie: "Jogurt".

Stwierdzono bowiem, że doszło naruszenia wymogów prawnych dotyczących braku pełnego oznakowania produktu. Organ, pomimo wyjaśnień strony, że produkt nie został sprzedany finalnemu konsumentowi ocenił, że przedmiotową partię jogurtu należy uznać za produkt wprowadzony do obrotu i tym etapie winien m.in. spełniać wymagania dotyczące prawidłowego znakowania artykułów rolno-spożywczych. Zauważono, że producent zaniechał zamieszczenia na etykiecie wyrobu informacji precyzujących i uznał, że przedmiotowa partia produktu rolno-spożywczego nie spełnia wymagań jakości handlowej w zakresie znakowania.

Sąd zauważył, że obowiązek podmiotu wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze odnoszący się do spełniania wymagań w zakresie jakości handlowej wynika wprost z art. 4 ust. 1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych. Sąd w wyroku wskazał, że art. 40a ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy stanowi, iż kara pieniężna jest stosowana w przypadkach, gdy producent wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów. Zatem wymierzenie kary pieniężnej jest możliwe tylko wtedy, gdy zachodzi jeden z obu wskazanych w niej przypadków. Zatem istotą zarzutów organów kontrolnych w stosunku do skarżącej nie było to, że wprowadzane przez nią do obrotu produkty spożywcze nie były w ogóle oznakowane, tylko że nie odpowiadają jakości handlowej wymaganej na mocy cytowanych norm.

Jeśli Twoja firma jest w trakcie kontroli IJHARS i nie masz pewności jak postępować, zapraszamy do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 532 990 560.

Źródła:

  1. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2017 r. VI SA/Wa 597/17

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: