Orzecznictwo TSUE: czy wykaz składników żywności musi zawierać konkretne formuły witamin?
  • Nowe

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wykaz składników żywności zawierającej witaminę nie musi zawierać informacji o konkretnej stosowanej formule witaminy - Wystarczy podać nazwę samej witaminy na etykiecie środka spożywczego. Co to oznacza w praktyce? Wyrok w sprawie C-533/20, Upfield Węgry.

Etykiety margaryny

Upfield Węgry sprzedaje na Węgrzech margarynę, której etykietowanie odnosi się w szczególności do „witamin (A, D)".

Uznając, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności(1) etykietowanie tego produktu powinno zawierać nie tylko nazwę zawartych w nim witamin, ale także konkretne użyte postacie witaminowe, władze węgierskie nakazały Upfield Hungary zmianę tego etykietowania.

Zmiany w etykietach produktów wiążą się ze sporymi nakładami finansowymi, nic dziwnego więc że producent odwołał się do sądu.

Stanowisko węgierskiego sądu

Rozpoznając w postępowaniu odwoławczym spór między Upfield Hungary a władzami węgierskimi, Sąd Najwyższy Węgier zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy wykaz składników omawianego produktu musi zawierać, oprócz nazwy danych witamin, nazwę konkretnych użytych preparatów witaminowych w ich formach chemicznych.

Stanowisko TSUE – jak rozumieć nazwę składnika?

W wyroku z 24 marca 2022 r. Trybunał stwierdził, że w przypadku gdy witamina jest dodawana do środka spożywczego, musi być wskazana w wykazie składników, które muszą znajdować się na etykiecie produktu.

Co się tyczy kwestii nazwy, pod jaką taki opis witaminy powinien zostać włączony do tego wykazu, Trybunał uściślił, że zgodnie z rozporządzeniem składniki środka spożywczego muszą być oznaczone ich konkretną nazwą. W tym względzie jeden z artykułów rozporządzenia stanowi, że nazwę składników należy rozumieć jako:

  • nazwę prawną danego składnika;
  • lub - w przypadku braku nazwy prawnej, zwyczajową nazwę tego składnika;
  • lub - jeżeli nie istnieje nazwa zwyczajowa lub nazwa zwyczajowa nie jest używana, nazwę opisową.

Co musi zawierać wykaz składników?

Należy jednak zauważyć, że w ramach braku dodatkowych informacji artykuł ten sam w sobie nie wyjaśnia, jakiej nazwy należy użyć w odniesieniu do witaminy, która znajduje się wśród składników. 

Niemniej jednak należy zauważyć, że w celu wskazania ich w informacji o wartości odżywczej odnoszącej się do środka spożywczego, która powinna być umieszczona na etykiecie oprócz wykazu składników, rozporządzenie określa witaminy pod nazwami takimi jak „witamina A", „witamina D" lub „witamina E".

Następnie Trybunał zauważył, że w celu zapewnienia spójnej wykładni i stosowania różnych przepisów rozporządzenia oraz w celu zapewnienia, aby informacje przekazywane konsumentom były dokładne, jasne i łatwe do zrozumienia, to właśnie pod tymi samymi nazwami witaminy te powinny być również oznaczone w celu ich wskazania w wykazie składników

Trybunał uznał zatem, że w przypadku gdy witamina została dodana do środka spożywczego, wykaz jej składników nie musi zawierać, oprócz takiej nazwy, nazwy konkretnych użytych preparatów witaminowych.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 Parlament Europejski i Rady oraz uchylająca dyrektywę Komisji 87/250/EWG, dyrektywę Rady 90/496/EWG, dyrektywę Komisji 1999/10/WE, dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE i rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. 2011, L 304, s. 18 i sprostowanie Dz.U. 2013, L 163, s. 32). 

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: