Ochrona sygnalistów – kluczowe zmiany w projekcie

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów ciągle w powijakach. 10 kierunkowych zmian, które już są znane. Ustawodawca nie spieszy się z przedstawieniem zrewidowanego projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa – tzw. ustawy o sygnalistach. Na dziś dostępne jest raptem jedno stanowisko resortu do uwag zgłoszonych przez Związek Powiatów Polskich.

Można z niego wyczytać kierunkowe zmiany, istotne dla sektora publicznego:

  1. Nie zostanie doprecyzowana definicja „osoby powiązanej ze zgłaszającym”. W ocenie resortu nie jest możliwe utworzenie zamkniętego katalogu osób, a każdy przypadek należy analizować indywidualnie.
  2. Zostanie usunięty zapis proponowany w art. 5 ust. 3, który wyłączałby stosowanie ustawy w sytuacji, w których naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.
  3. Zostanie utrzymany obowiązek utworzenia systemu zgłoszeń wewnętrznych również dla gmin poniżej 10 tys. mieszkańców.
  4. Przepisy zostaną tak zmodyfikowane, aby umożliwić tworzenie i obsługę wspólnego kanału wewnętrznego przez kilka gmin.
  5. Pozostałe jednostki samorządu terytorialnego (JST) nie będą mogły utworzyć wspólnego kanału wewnętrznego – każdy podmiot będzie musiał ustanowić własny kanał zgłoszeń wewnętrznych. Niemniej przepisy umożliwią obsługę tego kanału przez osoby trzecie – podmioty zewnętrzne.
  6. Zmienione zostanie brzmienie definicji „niezależnego organizacyjnie podmiotu”, który miałby zajmować się podejmowaniem działań następczych. Obecne brzmienie mogło sugerować konieczność zatrudnienia zewnętrznego podmiotu.
  7. Zmianie ulegnie definicja organu publicznego (art. 2 pkt. 7), przez którą będą rozumiane m.in. organy wykonawcze JST. 
  8. Jednocześnie, zostanie usunięty zapis, który budził dużo wątpliwości, wskazujący, iż organami publicznymi są także inne organy przyjmujące zgłoszenia zewnętrzne, dotyczące naruszeń w dziedzinach należących do zakresu działania tych organów.
  9. Zostaną zmodyfikowane przepisy karne – choć nie jest wskazane w jakim kierunku. Można jedynie spekulować, że zostaną zastąpione karami administracyjnymi.
  10. Zrewidowany projekt uwzględni również zmodyfikowaną Ocenę Skutków Regulacji. Obecny nie wskazuje źródła finansowania, ani wysokości środków finansowych przeznaczonych na wdrożenie ustawy.

14 grudnia 2021 r. Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, w odpowiedzi na interpelację poselską, poinformowała, że w związku z dużą liczbą zgłoszonych uwag otrzymanych w ramach przeprowadzonych konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych przedmiotowego projektu ustawy, trwa obecnie proces ich analizy odnośnie zasadności ich uwzględnienia oraz prowadzone są prace nad nowym brzmieniem przepisów projektu ustawy, korygowanym pod wpływem zgłoszonych uwag i przekazanych stanowisk. 

W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia kolejnych etapów procesu legislacyjnego, obecnie nie jest możliwe wskazanie terminu skierowania projektu ustawy do Sejmu RP. 

Śledzimy na bieżąco prace nad ustawą i będziemy przekazywać informacje, jak tylko pojawią się kolejne odsłony prac resortu.

Przywołując temat ustawy o ochronie sygnalistów przypominamy cykl webinariów poświęconych tej tematyce, który w listopadzie 2021 r. poprowadziła Eliza Iwaniszyn.

 

kompas 01

Czy zainteresował Ciebie ten temat?

Skutecznie doradzaliśmy wielu Klientom w tym obszarze prawnym - pomożemy również Tobie!

Skontaktuj się już teraz, aby uzyskać więcej informacji i umówić się z prawnikiem: